Overdracht en licentie

Wanneer u de maker bent van een oorspronkelijk werk, kunnen er verschillende redenen zijn waarom u de auteursrechten die op dat werk rusten over zou willen dragen aan een ander. U draagt bijvoorbeeld uw recht op het openbaar maken van uw roman over aan een uitgeverij, zodat uw verhaal uitgegeven kan worden. U kunt er ook voor kiezen om zelf de rechten te behouden, maar wel aan anderen toestemming te verlenen betreffende het gebruik van uw werk. In dat geval geeft u een licentie. Neem nogmaals het voorbeeld van de uitgeverij. Als u uw rechten overdraagt betekent dat dat de uitgeverij het recht krijgt om zelf te beslissen over het openbaar maken van uw roman, maar als u alleen een licentie geeft, dan houdt dat in dat u de uitgeverij bijvoorbeeld toestemming geeft om uw boek in papiervorm uit te geven. De uitgeverij heeft dan niet het recht om uw roman zomaar te digitaliseren, omdat u bij het afgeven van een licentie zelf deze rechten behoudt. Er zit dus een duidelijk verschil tussen het overdragen van het auteursrecht en het geven van een licentie.

Uw rechten overdragen

U kunt uw auteursrecht dus overdragen. Dit geldt alleen voor het recht om uw werk openbaar te maken en te verveelvoudigen. Uw persoonlijkheidsrechten, die ook onderdeel zijn van het auteursrecht, kunnen niet worden overgedragen. Wanneer u uw rechten overdraagt, gaan deze over naar een andere persoon of naar bijvoorbeeld een instelling of organisatie, zoals een museum of een filmproductie. De rechten die u overdraagt worden eigendom van de andere partij, en u bent deze rechten dan definitief kwijt. Een overdracht is alleen geldig wanneer deze schriftelijk is vastgelegd in een akte. U bepaalt zelf of u uw rechten volledig overdraagt of alleen ten dele. Zo kunt u een museum bijvoorbeeld het recht geven om uw werk tentoon te stellen, maar zelf het recht behouden om uw werk digitaal openbaar te maken. Zeker bij een gedeeltelijke overdracht van het auteursrecht is het van belang om zeer duidelijke afspraken te maken over welke rechten er precies worden overgedragen en dit op heldere wijze schriftelijk vast te leggen. In veel gevallen worden auteursrechten overgedragen in ruil voor een financiële vergoeding, maar dit is niet altijd het geval.

Toestemming verlenen

Wanneer u uw auteursrecht wil behouden, maar wel akkoord wil gaan met het gebruik van uw werk door een ander, dan kunt u deze persoon een licentie geven. Dit houdt in dat u toestemming geeft om uw werk op een bepaalde manier te gebruiken. Aan de licentie kan een geldigheidstermijn verbonden zijn, bijvoorbeeld wanneer u een museum toestemming geeft om uw kunstwerk gedurende een jaar tentoon te stellen. Ook kan er bij een licentie sprake zijn van een vooraf vastgestelde regio waarbinnen u toestemming verleent om uw werk te vertonen of te verveelvoudigen.

Wanneer u een exclusieve licentie verleent, dan geeft u alleen toestemming aan deze ene partij om uw werk op een bepaalde manier te gebruiken. U heeft bijvoorbeeld een logo ontworpen voor een organisatie en geeft exclusieve licentie het logo te gebruiken. U mag dezelfde toestemming dan niet ook aan een andere partij verlenen. Een exclusieve licentie dient, net als een overdracht, schriftelijk te worden geregeld. Als u dezelfde licentie echter aan meerdere partijen wil geven, dan kunt u daarvoor gebruik maken van een niet-exclusieve licentie. Meerdere partijen mogen uw werk dan op dezelfde manier gebruiken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u aan meerdere bedrijven toestemming verleent om uw foto op hun website te plaatsen.

Heldere afspraken

Hoewel een niet-exclusieve licentie volgens de wet niet schriftelijk hoeft te worden vastgelegd, is het aan te raden om dat wel te doen. Of u uw rechten nu overdraagt of dat u een licentie verleent, in alle gevallen zijn heldere afspraken immers het beste startpunt om latere problemen te voorkomen.

Wanneer u uw werk graag wil delen met anderen, bijvoorbeeld om bij te dragen aan de ontwikkeling van kennis in uw vakgebied, kunt u er ook voor kiezen het te voorzien van een open licentie. Net als bij een gewone licentie behoudt u hiermee uw auteursrecht, maar u geeft anderen wel toestemming om uw werk vrijelijk te gebruiken en te bewerken.

Heeft u een licentie afgegeven die door de ontvanger te breed wordt toegepast? Of wordt er op een andere wijze inbreuk gemaakt op uw rechten als maker van een oorspronkelijk werk? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor advies. Onze professionele juristen en advocaten zijn u graag van dienst.