Duur van het auteursrecht

Als maker van een werk heeft u automatisch het auteursrecht. Dit recht is echter niet onbeperkt geldig. Het auteursrecht blijft uw hele leven van kracht en vervolgens nog tot 70 jaar na uw dood. Deze termijn van 70 jaar wordt gestart op 1 januari, volgend op het jaar waarin u bent overleden. Wanneer u uw rechten over heeft gedragen aan een andere persoon, behoudt deze na uw overlijden dus nog 70 jaar lang het auteursrecht op uw werk. Maar als u uw rechten niet heeft overgedragen, dan worden deze onderdeel van uw erfenis. U kunt door middel van een testament bepalen wie het auteursrecht op uw werk na uw overlijden erft. Doet u dit niet, dan wijst de wet de erfgenamen aan. Uw persoonlijkheidsrechten vererven echter niet en kunnen ook niet worden overgedragen. Dat betekent dat uw persoonlijkheidsrechten na uw overlijden komen te vervallen.

Auteursrecht van bedrijven

Wanneer een werk gemaakt is in dienstverband, dan geldt de werkgever als de maker. Het bedrijf heeft in dat geval het auteursrecht en er gelden andere regels voor de duur ervan. Het auteursrecht van een bedrijf, ofwel van een rechtspersoon, vervalt 70 jaar nadat het werk voor het eerst werd gepubliceerd of openbaar werd gemaakt. De duur van het auteursrecht is in dit geval dus korter dan bij natuurlijke personen. In sommige gevallen maakt een werknemer echter wel een werk in dienstverband, maar is er met de werkgever afgesproken dat het auteursrecht bij de werknemer ligt of dat de naam van de werknemer bij het werk vermeld zal worden. In dat geval geldt de standaardregeling waarbij het auteursrecht tot 70 jaar na overlijden blijft bestaan.

Onbekende maker

Wanneer de maker van een werk onbekend is, kan dat problemen geven. Bijvoorbeeld wanneer een museum de collectie wil digitaliseren, waardoor de werken dus online openbaar worden gemaakt. Hiervoor is toestemming nodig van de maker van het werk of van de erfgenaam. Het komt echter ook wel voor dat het niet bekend is wie het auteursrecht over een bepaald werk heeft. Wanneer het niet mogelijk blijkt te zijn om de auteursrechthebbende te achterhalen, dan wordt er gesproken van een verweesd werk. Hiervoor is een aparte wet in het leven geroepen die het voor instellingen mogelijk maakt om deze werken toch openbaar te maken, zonder toestemming van de auteursrechthebbende, mits de nodige inspanningen zijn gedaan om deze op te sporen. De wet is van kracht totdat een eventuele rechthebbende zich alsnog meldt of totdat het auteursrecht op het werk vervalt. Voor werken waarvan de maker in het geheel onbekend is, geldt dat het auteursrecht 70 jaar na de eerste openbaarmaking van het werk vervalt.

De langstlevende van de film

Films nemen binnen het auteursrecht een aparte positie in, omdat hier zeer veel mensen aan mee werken en het uiteindelijke product, de film, het resultaat is van meerdere werken van verschillende makers. Bij films geldt dan ook niet de regel dat het auteursrecht van kracht blijft tot 70 jaar na het overlijden van alle makers. Dat zou immers een zeer ingewikkeld scenario opleveren. Daarom geldt voor films een aangepaste regel voor de duur van het auteursrecht, waarbij rekening wordt gehouden met 4 personen. Dit zijn de regisseur, de componist, de scenarioschrijver en de dialoogschrijver. Er moet vervolgens gerekend worden met de datum van overlijden van de langstlevende persoon. Daarbij geldt dan weer de standaardregel van een geldigheidsduur van het auteursrecht tot 70 jaar na overlijden.

Heeft u te maken met een verweesd werk? Of is uw werk zonder uw toestemming openbaar gemaakt en wilt u weten welke stappen u kunt nemen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Onze juristen en advocaten helpen u graag verder met deskundig advies.